Nederlands

Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN

Lasand Design Jewellery
S.C.W. Bruil
Nijmegen
T +31 06 19836971
sandra@lasandjewellery.com
www.lasandjewellery.com
KVK: 5598251

1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2 Onder de term ontwerpen worden tekeningen/schetsen of 3D modellen verstaan die het idee weergeven van het uiterlijk of het concept van het sieraad of object.

1.3 Onder sieraden en objecten worden de vervaardigde sieraden en objecten verstaan.

2 Custom Made

Met 'custom made' wordt 'maatwerk' bedoeld. Dit betekent dat opdrachten uitgevoerd worden naar aanleiding van specifieke wensen, maten en informatie van de opdrachtgever.

2.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 3 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door stijgende materiaal kosten of een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.2 Custom opdrachten dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd, dit kan via de mail, schriftelijk en door het overmaken van de (aan)betaling. Het overmaken van de aanbetaling is bindend.
2.3 Er wordt voor aanvang van het uitvoeren van het sieraad of object in overleg een aanbetaling gevraagd van de helft van het totaalbedrag op de offerte ivm maatwerk. De aanbetaling wordt verrekend op de eindfactuur.
2.4 Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
2.5 Na bevestiging van de offerte wordt de opdracht specifiek uitgevoerd voor de opdrachtgever. De bevestiging wordt middels een aanbetaling gedaan. Nadat de bevestiging is gedaan kan de opdracht niet ongedaan gemaakt worden, het gehele verschuldigde bedrag dient te worden voldaan.
2.6 Mocht de opdrachtgever na de aanbetaling maar voor de ontwerpbevestiging de opdracht willen ontbinden dan is iig de aanbetaling verschuldigd. Het sieraad wordt dan niet vervaardigt, eventuele gemaakte kosten worden wel doorberekend naar de klant.
2.7 Een maatwerk / custom made product kan het product niet retour gebracht worden.
2.8 Wanneer de maat of grootte van het sieraad of object in beginsel door jou / de opdrachtgever verkeerd is doorgegeven is dit, bij speciaal voor jou gemaakte maatwerk sieraden, helaas geen reden voor retour/annuleren. In overleg kan, als het ontwerp het toelaat, de maat naderhand worden aangepast volgens het geldende tarief. Wanneer de maat dmv rekken of stuiken is aan te passen, is het op maat maken gratis. Bij twijfel over de juiste maat: neem contact met mij op. In overleg bespreken we de mogelijkheden.
2.9 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
2.10 Een custom design blijft eigendom van Lasand. Een opdrachtgever mag deze niet verspreiden/ publiceren, door een een ander productiebedrijf laten maken of op een andere manier gebruiken.
2.11 Lasand heeft de volledige eigendomsrechten van de (maatwerk) ontwerpen en sieraden die door haar vervaardigd zijn.
2.12 Custom made werk dient te worden opgehaald in de Lasand studio. Wanneer het sieraad opgestuurd dient te worden worden er extra kosten in rekening gebracht en is het risico van versturing volledig voor de klant.
2.13 Lasand heeft het recht een opdracht te weigeren dan wel af te breken.
2.14 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.15 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.16 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking. Door het custom made karakter van de opdracht kunnen geen harde deadlines gesteld worden.
2.17 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Lasand Collectie

De Lasand collectie bestaat uit de Flow, de Wave en de Bloks collectie (met uitzondering van de trouwringen, deze zijn 'custom made'). Na bestelling worden deze sieraden voor de klant gemaakt.

3.1 Indien een sieraad van de collectie aangepast wordt aan de wensen van de klant valt het sieraad binnen de voorwaarden van 'custom made'.
3.2 Wanneer het product op maat gemaakt wordt voor de klant kan het product niet retour gebracht worden.
3.3 Een sieraad uit de collectie welke uit goud vervaardigd wordt kan niet retour gebracht worden. Voor sieraden uit de collectie in goud wordt een extra bevestiging gevraagd via de mail. Deze vallen onder de voorwaaden van 'custom made'.
3.4 Wanneer je een bestelling plaatst in de online shop wordt de overeenkomst bindend wanneer je betaald hebt. Ik stuur je een mailtje om de bestelling te bevestigen, mocht je per ongeluk geen email bevestiging van mij ontvangen, dan is de bestelling nog steeds bindend.
3.5 Lasand heeft de volledige eigendomsrechten van de (maatwerk) ontwerpen en sieraden die door haar vervaardigd zijn.
3.6 Sieraden uit de webshop worden binnen 3-6 weken verstuurd. Voor eventuele vertraging in de pakketbezorging is Lasand niet aansprakelijk. Wanneer de levering niet mogelijk is binnen deze termijn wordt je op de hoogte gebracht via een mailtje van Lasand, samen zoeken we naar een goede oplossing.
3.7 Je krijgt een berichtje wanneer je bestelling naar jou onderweg is. Mocht je bestelling niet (goed) aankomen op het door jouw opgegeven adres dan dien je dit tijdig, binnen 5 werkdagen, te melden zodat Lasand navraag kan doen bij de bezorgdienst.
3.8 Mocht je een verkeerd aflever/ post/ adres opgegeven hebben dan zijn de extra kosten die hiermee gemoeid zijn voor de klant.
3.9 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven werkdagen na ontvangen van de bestelling, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
3.10 Wanneer je je bestelling wilt retourneren dien je dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Lasand, in ieder geval binnen zeven werkdagen na ontvangst. Ik neem contact met je op en vertel je hoe je het product dient te retourneren. Bij retourneren zijn de verzendkosten voor rekening van de klant. De klant is verantwoordelijk voor correcte verzending. Lasand is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketen in de post. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Ik raad je aan retourzendingen altijd aangetekend te versturen.
3.11 Het te retourneren product moet binnen 2 weken terug zijn in de Lasand studio. Na terugkomst wordt het product gecheckt. Het retourneren van een product is alleen mogelijk indien het product niet beschadigt is, niet gedragen of gebruikt is, in de originele verpakking terug gestuurd wordt en wanneer het niet gepersonaliseerd is voor de klant (dan gelden de maatwerk custom made voorwaarden). Lasand heeft het recht om een retournering te weigeren, wanneer bijvoorbeeld de verpakking zwaar beschadigd of open is. Het retour bedrag is de productprijs minus verzendkosten gemaakt door Lasand. De verzendkosten staan normaliter niet op de factuur genoemd, de verzendkosten liggen tussen de €15 en €25 euro.
3.12 Je bestelling wordt aangetekend verstuurd via pakket post of via Micropakket.
3.13 De beelden en foto's op de website kunnen afwijken van de realiteit.
3.14 Lasand heeft het recht om tekst en afbeeldingen te wijzigen op de website.

4 Betalingen

4.1 Via de webshop kan betaald worden met Paypal.
4.2 Voor custom made opdrachten wordt betaald via Bankoverschrijving. Je ontvangt een mailtje met instructies.
4.3 Indien per ongeluk de verkeerde prijzen op de website aangegeven worden heeft Lasand het recht deze te wijzigen. Eventuele bestellingen met de foutieve prijs zijn niet bindend.
4.4 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.
4.5 Alle prijzen zijn in Euro's en inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. Om in gedachten te houden is dat indien de ontvanger zich niet in het land van verzending bevindt, de ontvanger zelf aansprakelijk is voor de eventuele verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten in het land van ontvangst.

5 Garantie

5.1 Check de staat van het ontvangen product binnen 7 werkdagen. Indien je niet tevreden bent dien je dit binnen 7 werkdagen schriftelijk kenbaar te maken.
5.2 Lasand geeft levenslange garantie op haar producten. Mijn sieraden zijn met liefde gemaakt en ik wil dat ze levenslang met veel plezier gedragen kunnen worden. De garantie geldt op materiaal- en of constructie fouten. Uitgesloten van deze garantie zijn slijtage en gebruikssporen, en slijtage aan zettingen en breuk of verlies van edelstenen.
5.3 Lasand geeft geen garantie op edelstenen, hout, leer, (as) hars. Alle materialen anders dan edelmetaal. Deze materialen kunnen breken of slijtage gaan vertonen.
5.4 Lasand geeft geen garantie op de afwerking van een sieraad. De afwerking is een oppervlakte behandeling zoals matteren of polijsten. Het is normaal dat na een tijdje de glans of matheid minder wordt. Daarnaast kan er oxidatie optreden bij zilveren sieraden of legeringen met koper of nikkel.
5.5 Lasand geeft geen garantie op gravures. Gravures zijn ondiepe oppervlakte bewerkingen en kunnen slijtage vertonen na verloopt van tijd. 
5.6 Lasand geeft geen garantie op krassen in het sieraad. Krassen in het sieraad zijn normaal en niet te voorkomen.
5.7 De garantie vervalt wanneer duidelijk is dat een defect veroorzaakt is door ongeoorloofd gebruik of onzorgvuldig gebruik. Of wanneer duidelijk is reparaties aan het sieraad zijn uitgevoerd door iemand anders dan Lasand.
5.8 Lasand is niet verplicht om een sieraad kosteloos te repareren.
5.9 Lasand geeft geen garantie op sieraden, origineel niet door Lasand vervaardigd, die in opdracht door Lasand worden aangepast. 

6 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
6.2 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
6.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
6.4 Alle foto's en afbeeldingen van Lasand sieraden zijn copyrighted. Zonder toestemming van Lasand mag niks gereproduceerd, verspreid of publiekelijk gebruikt worden.
6.5 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
6.6 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
6.7 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

7 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast de aanbetaling die hij/zij al betaald heeft, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
7.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast de aanbetaling die hij/zij al betaald heeft, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
7.3 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8 Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
8.1.1 Fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
8.1.2 Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
8.1.3 Fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
8.1.4 Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, in de ontwerpbevestiging zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
8.2 Lasand is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd. Op de website en in de orderbevestiging of offerte of factuur aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn.
8.3 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
8.5 Het verwerken van je oude / ingeleverde goud en het verwerken van eigen ingebrachte edelstenen is voor je eigen risico. Lasand is op geen enkele manier aansprakelijk voor een vergoeding bij breuk, verkleuring, barsten of beschadigen van ingeleverde stenen of goud.
8.6 Lasand is niet aansprakelijk voor eventuele meerkosten die kunnen ontstaan door het incidenteel niet kunnen verwerken van het ingeleverde goud en ook niet voor eventueel later tijdens het dragen ontstane materiaaldefecten zoals barstjes, putjes en scheuren. Ook voor eventuele meerkosten die door breken of beschadigen of verkleuren of barsten of schilferen van de ingeleverde edelstenen ontstaan is Lasand niet aansprakelijk. Dit heeft er mee te maken dat edelstenen en edelmetalen soms behandeld zijn of voor het oog onzichtbare defecten herbergen. Deze onzichtbare defecten en behandelingen kunnen wanneer er spanning of hitte of schoonmaakmiddelen op het metaal/edelsteen komen, soms voor breuken of kleurverandering zorgen. Dit is vooraf niet in te schatten en valt nadrukkelijk buiten de garantie. Als er evt iets niet goed gaat neem ik direct contact met je op om te overleggen hoe verder te gaan en worden de evt meerkosten vooraf doorgenomen voor evt akkoord.

9 Overige bepalingen

9.1 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.